СТАРТИРА ПРОЕКТ "ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ" НА МОМН - 01 2012

СТАРТИРА ПРОЕКТ "ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ" НА МОМН

Със заповед на Министъра на образованието,младежта и науката бяха определени пилотните училища по реализирането на проект "Включващо обучение" за учебната 2012/2013 година. Във всяка област на страната са определени по три пилотни училища. Голяма част от ресурсните центрове в страната са партньори по проекта и участваха при оценяването на средата в училищата. НАРУ подкрепя реализацията на този проект, като считаме неговата бъдеща дейност, като естествен начин за развитие на системата за интеграция. Работата в пилотните училища ще позволи да се очертаят тенденциите в развитието  на училищната система съобразно реалните условия в цялата страна.  Изключително положително е, че са посочени както големи училища в областните центрове на страната, така и малки училища в не големи селища. Това ще даде възможмост да се измери възможността за подкрепа на децата със специални образователни потребности в цялата страна.

От новата учебна година съгласно посочената заповед ресурсното подпомагане ще бъде преустановено от страната на ресурсните центрове в пилотните училища, което е възможност да се направят сравнителни анализи и да се прецизират точно финансовите ресурси необходими за децентрализация в системата.

Много важно е в пилотните училища да бъдат съхранени екипите с ресурсните учители, за да не се накърни връзката между децата и тях. На този етап МОМН уверява, че ще направи специална препоръка към директорите на пилотните училища да запазят добре работещите екипи. В същото време НАРУ призовава да бъдат запазени местата на ресурсните учители и в ресурсните центрове поне за една учебна година, като те могат да ползват неплатен отпуск. Надяваме се директорите на училищата и ресурсните центрове да проявят необходимото разбиране към ресурсните учители.

Мнението на НАРУ на този етап се свързва именно с поетапно изпробване на различни модели на включващо обучение съобразно потребностите, а не съобразно административните виждания на един или друг експертен екип.

Припомняме основните дейности по проект: "Включващо обучение":

Дейност 1 Ранно оценяване и превенция на обучителните затруднения при деца от предучилищна възраст
Дейност 2 Осигуряване на условия и подкрепа за преход от интегрирано към включващо обучение в пилотни общообразователни училища
Дейност 3 Изграждане на нов функционален модел на работа за подкрепа на включващото обучение на деца и ученици със сензорни увреждания в специалните училища за деца с нарушено зрение и с увреден слух
Дейност 4 Изграждане на нов модел на организация и функциониране на специалните училища за деца с умствена изостаналост (помощните училища) в пилотно помощно училище от интернатен тип
Дейност 5 Създаване на благоприятна среда в училищата и детските градини за адаптивно обучение на деца със специални образователни потребности (СОП)
Дейност 6 Управление на проекта

В най-скоро време  ще стартира специален сайт по проекта на който ще се публикува развитието на основните дейности.

« назад към статиите